Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De dagen en aankomsttijden worden in onderling overleg voor onbepaalde tijd vastgesteld.
2. Indien gewenst is het mogelijk om dagen en tijden in overleg met Huiswerkschool Meppel te wijzigen.
3. Indien gewenst is het mogelijk het aantal dagen per week te wijzigen. Deze wijziging gaat in per de eerste dag van de volgende periode.
4. De openingstijden voor de huiswerkbegeleiding van Huiswerkschool Meppel staan genoemd op de website www.huiswerkschoolmeppel.nl.
5. Tijdens de schoolvakanties is er geen huiswerkbegeleiding. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om, in overleg, tijdens deze vakanties gedurende enkele dagen begeleid te werken aan schoolwerk om bijvoorbeeld een achterstand in te halen. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. Deze regeling geldt niet voor de zomervakantie.
6. De kosten zijn afhankelijk van het aantal dagen per week dat er begeleiding is en staan genoemd op de website www.huiswerkschoolmeppel.nl.
7. Betalingen moeten bij vooruitbetaling worden verricht. Facturen worden gestuurd per email.
8. Voor de periode tijdens de zomervakantie worden geen kosten gefactureerd. Het betreft hier de officiële vakantieperiode die door het ministerie van onderwijs wordt afgegeven voor het voortgezet onderwijs in de regio noord.
9. Eventueel verzuim, welke oorzaak dan ook, kan niet worden teruggevorderd
10. Indien de begeleiding op meer dan de afgesproken dagen plaatsvindt kunnen deze extra dagen worden gefactureerd tegen het geldende dagtarief.
11. Met de ondertekening van deze aanvraag gaan/gaat ouder(s) een overeenkomst aan met Huiswerkschool Meppel die eindigt op de laatste dag van een periode. De overeenkomst wordt stilzwijgend met 1 periode verlengd. Er geldt een opzegtermijn van 1 periode, ingaande op de eerste dag van de periode, die volgt op de schriftelijke opzegging.
12. In de eerste 3 weken na de start van de huiswerkbegeleiding is het mogelijk om de overeenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.
13. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren (via de post of de mail). De beëindiging van de overeenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen indien u een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Huiswerkschool Meppel met vermelding van de beëindigingdatum. Tussentijdse stopzetting van de overeenkomst en/of opschorting van de contractperiode in verband met vakantie, ziekte etc. is niet mogelijk.
14. De ouder/voogd is gehouden tot stipte betaling van de aan Huiswerkschool Meppel toekomende gelden ingevolge artikel 6. Bij uitblijven van de overeengekomen betalingen zal Huiswerkschool Meppel de dienstverlening beëindigen en is Huiswerkschool Meppel genoodzaakt de gehele vordering uit handen te geven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Deze zal voor en namens Huiswerkschool Meppel zorg dragen voor invordering van de achterstallige gelden en alle daaruit voortvloeiende kosten zoals de (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50. De ouder/voogd verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om deze kosten te voldoen, waaronder de daadwerkelijke gemaakte kosten van juridische bijstand, de proces- en executiekosten bij een gerechtelijke invordering (incl. de daarover berekende wettelijke rente), wanneer daartoe zou moeten worden overgegaan, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
15. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter.